English Русский

当前位置:虹桥迎宾馆 » 七号楼

七号楼

场地 面积(平方米) 容纳人数 营业信息
面积 剧院 课桌 U型 回字型 长条桌
7号楼1楼

行政会议室

6.4 3.9 3.1 70 / / / / 12 营业时间:根据客人需要

地点:7号楼一层

7号楼名流厅 9.5 8.4 3.35 79 40 30 24 30 16 营业时间:根据客人需要

地点:7号楼六层

7号楼名流厅 7号楼名流厅
7号楼1楼行政会议室 7号楼名流厅